• Depedikulácia

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce

    ________________________________________________________________

     

    Opatrenia v prípade pedikulózy.


     

    Pedikulóza ( zavšivavenie) je parazitárne ochorenie, ktoré spôsobuje parazit Voš detská, hlavová.

    Voš detská sa šíri hlavne:

    - pri priamom kontakte, najmä v kolektívoch ako je rodina, škola, školské zariadenia, pri spaní

    viacerých detí v jednej posteli, pri hre,

    -prostredníctvom rôznych predmetov, napr. hrebeňov, pokrývok hláv, uterákov, šálov, odevov,

    ak sa napr. voš dostane na golier odevu, je možný prenos na iné ošatenie v šatniach.

     

    PREVENTÍVNE POVINNOSTI ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA:

    - zabezpečiť informovanosť všetkých rodičov detí, navštevujúcich školské zariadenie o prevencii

    výskytu vší v zariadení a ich povinnostiach:

    - zodpovedať za dodržovanie hygienických zásad v rodine, dodržiavanie osobnej hygieny vrátane:

    - častá výmena osobnej a posteľnej bielizne,

    - pranie bielizne pri vysokých teplotách ,

    - pranie a dezinsekcia čiapok, šatiek, šálov, hrebeňov,

    - pravidelné prehliadky vlasov detí,

    - poslať dieťa do kolektívneho zariadenia bez vší a hníd,

    - ihneď informovať triedneho učiteľa, vedenie školy, školského zariadenia o výskyte vší u svojho

    dieťaťa za účelom zabezpečenia opatrení aj v kolektívnom zariadení,

    - v prevádzkovom poriadku školy, školského zariadenia zadefinovať postup, ak sa u žiaka alebo

    dieťaťa počas pobytu v škole prejavia príznaky akútneho ochorenia alebo prenosného parazitárneho

    ochorenia.

     

     


     

    POSTUP PRI PODOZRENÍ NA VÝSKYT PRENOSNÉHO PARAZITÁRNEHO OCHORENIA - POVINNOSTI V ŠKOLE / V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

     

    Pri akomkoľvek podozrení učiteľky na možný výskyt vší ( dieťa sa škriabe, je nekľudné,

    nesústredené, pohľadom, prezeraním vlasovej časti hlavy) oznámiť túto skutočnosť vedeniu školy

    a rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) dieťaťa.

    Učiteľka dohliadne, aby vrchný odev ( hlavne čiapky, šály ), osobná (v materskej škole posteľná

    bielizeň, hrebene) a ďalšie predmety, s ktorými prišla hlava dieťaťa podozrivého zo

    zavšivavenia do styku, neboli spoločne uložené ( v šatni, na vešiakoch a pod.) s odevmi a

    predmetmi ostatných detí, príp. aby ich iné deti nepoužívali.

    Učiteľ rodičovi ( zákonnému zástupcovi ) odporučí navštíviť príslušného všeobecného lekára

    pre deti a mládež za účelom potvrdenia diagnózy zavšivavenia a podľa jeho pokynov zabezpečiť

    odvšivavenie dieťaťa. Zároveň ho požiada, aby osobnú aj posteľnú bielizeň dieťaťa vyvaril príp.

    vypral pri vysokých teplotách, dôkladne ju vysušil a vyžehlil (v materskej škole takto postupoval

    pri posteľnej bielizni).

    Pokiaľ pranie posteľnej bielizne a iného prádla zabezpečuje materská škola, je nutné ho vyvariť,

    vyprať pri vysokej teplote, vysušiť a vyžehliť. Dezinsekcii je nutné podrobiť aj predmety, ktoré

    prišli do styku s vlasovou časťou hlavy, a to vyvarením (hrebene), resp. postriekaním

    insekticídnym prípravkom na lezúci hmyz (matrace a žinenky) nechať ich dôkladne vyvetrať,

    vystaviť účinkom slnečného žiarenia a minimálne 3 – 4 dni nepoužívať.

    Vedenie školy zabezpečí do 48 hodín informovanie všetkých rodičov ( zvolaním mimoriadneho

    rodičovského združenia), že v škole sa vyskytli vši. Zároveň budú rodičia informovaní o ďalšom

    postupe s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu sa tohto ochorenia a v súlade s regionálnym úradom

    verejného zdravotníctva odsúhlaseným prevádzkovým poriadkom školy, budú v detských

    kolektívoch vykonávať preventívne opatrenia .

    Vykonať dezinsekciu v rovnakom čase v celom kolektíve (aj u zdravých členov), v ktorom bol

    výskyt vší zistený t.j. rodina, škola. Informácie o dezinsekčných preparátoch je možné získať u

    praktického lekára, lekárnika.

    Zopakovať dezinsekciu po 8 - 14 dňoch na zaistenie spoľahlivého účinku.

    Vedenie školy požiada rodičov o súčinnosť, tzn. aby priebežne kontrolovali vlasy u svojich detí.

    Učiteľka v detskom kolektíve následne vykonáva preventívne opatrenia, a to priebežným

    sledovaním charakteristických prejavov možného výskytu vší u ďalších detí (v materskej škole

    v rámci ranného filtra deťom vhodným spôsobom prezrie aj vlasovú časť hlavy.

    Opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa

    je spôsobilé pre opätovný návrat do kolektívu.

    Pri riešení problému výskytu vší u detí postupujeme citlivo s individuálnym prístupom.


    Rodič má povinnosť starostlivosti o dieťa, vrátane umožnenia poskytnúť mu zdravotnú

    starostlivosť. Ak rodič odmietne liečenie dieťaťa, možno túto skutočnosť považovať za nedodržanie

    povinnosti starostlivosti o toto dieťa a navyše dochádza aj k porušeniu základných práv dieťaťa.

    Riešenie tejto situácie je v kompetencii zodpovedných inštitúcií v sociálnej oblasti.

     

    LEGISLATÍVA
    Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a

    doplnení niektorých zákonov v znení zákona NR SR č. 140/2008 Z. z. ustanovuje v § 51

    povinnosti fyzických osôb a v §52 povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb

    plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam. Podľa § 12 ods.2 písm. e) citovaného zákona medzi

    takéto opatrenia patrí aj dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Regulácia živočíšnych škodcov,

    t.j. dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia

    prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v

    ohnisku nákazy.


    Takýmto škodcom je pre človeka aj voš detská, na ktorej reguláciu výskytu sa vykonáva dezinsekcia.


    Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,

    §10 náležitosti prevvádzkového poriadku.

    poriadku
    Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole

    prenosných ochorení.

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie