• GDPR

   • Informácie pre dotknutú osobu/zákonného zástupcu dotknutej osoby

    v zmysle článku 13 ods. 1 a 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)


     

    Prevádzkovateľ:

    Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce

    Kostolná 18, 962 71 Hontianske Moravce

    IČO: 37888757

     

    Zodpovedná osoba: Mária Tobiášová Kuzmová

    Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@fanco.sk, 0948/481668

     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Pedagogická dokumentácia

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, sprostredkovatelia, MŠVVaŠ SR (poskytovanie dát do RIS – rezortného informačného systému), NÚCEM, Školské výpočtové strediská, CPPPaP podľa príslušnosti žiaka, ÚPSVaR podľa sídla prevádzkovateľa a príslušnosti žiaka, špeciálno-pedagogické centrum podľa príslušnosti žiaka, poisťovňa pre úrazové poistenie a zodpovednosť za škodu, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní a iným oprávneným subjektom, podľa osobitných zákonov.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    60 rokov od narodenia žiaka

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.

     

     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Personalistika a mzdy

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, ktorými sú spracovateľ mzdovej a účtovnej agendy, poskytovateľ webového priestoru, webhostingových služieb, externý správca IT, poskytovateľ služieb BOZP a PO, dodávateľ služieb PZS, ďalej Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, MŠVVaŠ SR, zriaďovateľ prevádzkovateľa, súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútori, zástupcovia zamestnancov, odborová organizácia, banky, poisťovne, v ktorých sú zamestnanci poistení a iné oprávnené subjekty, podľa osobitných zákonov.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Podklady pre zostavenie miezd 5 rokov.
    Výplatné listiny 5 rokov.
    Prihlasovanie/odhlásenia/ zdrav.a soc.poist.10rokov.
    Daňové výkazy 10 rokov.
    Osobný spis zamestnanca 70 rokov od narodenia.
    Dochádzka 3 roky.
    Mzdové listy 50 rokov.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Proforient

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, Školské výpočtové stredisko, konkrétna stredná škola.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    5 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Agenda detí MŠ

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, MŠVVaŠ SR (poskytovanie dát do RIS – rezortného informačného systému), CPPPaP podľa príslušnosti dieťaťa, ÚPSVaR podľa sídla prevádzkovateľa a príslušnosti dieťaťa, špeciálno-pedagogické centrum podľa príslušnosti dieťaťa poisťovňa pre úrazové poistenie a zodpovednosť za škodu, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní a iným oprávneným subjektom, podľa osobitných zákonov.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Agenda ZUŠ

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia žiakov, zriaďovateľ.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Účtovná agenda

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby, daňový úrad.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Prezentácia školy prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, násteniek, vývesných tabúľ

    Právny základ spracúvania.

    Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

    Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

    Oprávneným záujmom je šírenie dobrého mena školy, informovanie o činnosti a akciách školy, o živote na škole, získavanie nových žiakov a študentov.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa. Poskytovateľ internetovej stránky alebo webhostingového priestoru, na ktorom je daná internetová stránka s dátami prevádzkovaná.
    Poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, US.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Počas celej doby trvania účelu.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na dosiahnutie účelu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Školský časopis

    Právny základ spracúvania.

    Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, verejnosť, ktorá si prečíta časopis.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Doba, na ktorú bol poskytnutý súhlas DO. V prípade printovej verzie časopisu nie je možné zabezpečiť vymazanie.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Sťažnosti

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby, účastníci konania, iný zákonom oprávnený subjekt.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    5 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Kniha doručenej a odoslanej pošty

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, iný oprávnený subjekt.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Rozhodnutia RŠ

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zákonní zástupcovia detí a žiakov, školy, ktorým sa oznamuje, že žiak bol prijatý, školy pri zmene školy žiaka a iným oprávneným subjektom.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    5 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Stravovací systém

    Právny základ spracúvania.

    Zmluva - čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Evidencia dochádzky

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    3 roky po skončení pracovného pomeru.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Tablá v škole

    Právny základ spracúvania.

    Súhlas dotknutej osoby - čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, verejnosť, ktorej je tablo sprístupnené.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Počas trvania účelu.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Oprávnené osoby

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, zodpovedná osoba prevádzkovateľa.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    5 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Registratúrne stredisko

    Právny základ spracúvania.

    Zákonná povinnosť - čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Sociálna poisťovňa (vydávanie potvrdení, výpisov, odpisov z osobných spisov zamestnancov), iný oprávnený subjekt (napr. štátne orgány, obec, samosprávny kraj, polícia, súd), dotknutá osoba, o ktorej osobné údaje ide, blízka osoba, ak dotknutá osoba už nežije alebo iná osoba, ktorá sprístupnením údajov o dotknutej osobe chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    10 rokov

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Plnenie povinných preventívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

    Právny základ spracúvania.

    Plnenie úlohy vo verejnom záujme - čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Úrad verejného zdravotníctva.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Po dobu trvania účelu. Po skončení povinných opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 budú všetky údaje zlikvidované.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol splniť svoje povinnosti vo verejnom záujme.


     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Kamerový monitorovací systém

    Právny základ spracúvania.

    Oprávnený záujem prevádzkovateľa - čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

    Oprávnený záujem, ak je právnym základom pre daný účel spracúvania.

    Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku, zdravia, bezpečnosť žiakov a zamestnancov, prevencia voči nežiadúcim javom, ako je napr. poškodzovanie majetku, šikanovanie.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, sprostredkovatelia, orgány činné v trestnom konaní, súdy.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    15 dní

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol dosiahnuť stanový účel.

     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Plnenie povinných preventívnych opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

    Právny základ spracúvania.

    Plnenie úlohy vo verejnom záujme - čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Úrad verejného zdravotníctva.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Po dobu trvania účelu. Po skončení povinných opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 budú všetky údaje zlikvidované.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol splniť svoje povinnosti vo verejnom záujme.

     

     

     

    Účel spracúvania osobných údajov.

    Overenie oprávnenia na vstup do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu (ďalej len „škola“) predložením k nahliadnutiu dokladu preukazujúceho, že sa na dotknutú osobu nevzťahuje zákaz vstupu do vnútorných a vonkajších priestorov.

    Právny základ spracúvania.

    Plnenie úlohy vo verejnom záujme - čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR - Bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 pred vstupom do priestorov škôl, súčasne § 13 ods. 1, písm. d) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Príjemcovia alebo kategórie príjemcov.

    Oprávnené osoby prevádzkovateľa.

    Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie.

    Osobné údaje sa neuchovávajú.

    Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

    Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby prevádzkovateľ mohol splniť svoje povinnosti vo verejnom záujme.

     

    Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

     

    • prístup k osobným údajom (článok 15),

    (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

    • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),

    • výmaz osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),

     • zverejnené OU,

     • nepotrebné OU,

     • nezákonne spracúvané OU,

     • OU spracúvané na účely priameho marketingu,

     • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,

     • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:

      • pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

      • spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,

    • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),

     • počas opravy nesprávnych údajov,

     • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,

     • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,

     • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

    • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)

     • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,

     • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

    • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),

     • pri spracúvaní pre potreby verejného záujmu,

     • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

     • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,

     • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

    Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

    Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

    Dotknutá osoba prehlasuje, že sa s týmito informáciami oboznámila.

    Tlačivo:

    Žiadosť DO na uplatnenie práv

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie