• 2023/2024

   • Organizácia vyučovania špeciálnych tried v školskom roku 2023 - 2024

    9 žiakov

     

    Trieda

     

    Ročníky

    Počet

    Dievčatá

    Chlapci

    Povinne voliteľné predmety

    Delené hodiny

    I. S.

     

    3.

    2

    Zuzana Didiová

    Viktor Kovács

     

     

    Slovenský jazyk (3., 6. ročník) / Dejepis (8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3.ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Občianska náuka (8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3. ročník) / Informatika (6., 8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3., 6. ročník) / Fyzika (8., 9. ročník)

     

    Vecné učenie (3. ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Biológia (8., 9. ročník)

     

    Vecné učenie (3. ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Geografia (8., 9. ročník)

     

     

    6.

    2

    Viktória Klimentová

    Miriam Švecová

     

    etika

    etika

    8.

    2

     

    Viktor Dávid Marko Kováč

    etika

    etika

    9.

    3

     

    Matúš Kováč

    Alan Fízik

    Dávid Kováč

    etika

    etika

    etika

     

     

    9

    3

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Poznámky:

    V školskom roku 2023/2024 sa vyučuje v jednej špeciálnej triede:

    9 žiakov, z toho 3 dievčatá, 6 chlapcov

    zastúpenie ročníkov: 2. ročník – 2 žiaci, 6. ročník – 2 žiaci , 8. ročník – 2 žiaci, 9. ročník – 3 žiaci

    1. Vo všetkých ročníkoch sa nedelí telesná výchova na skupinu dievčat a skupinu chlapcov. Skupiny sa utvárajú zo žiakov najbližších ročníkov, prípadne so žiakmi z bežných tried.

    2. Žiaci špeciálnych tried sa môžu za priaznivých podmienok spájať so žiakmi z bežných

    tried.

    3. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je presne určený pre učebný plán každého ročníka. Taktiež celkový počet vyučovacích hodín je presne daný pre každý predmet v danom ročníku.

    4. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. S prihliadnutím na osobitosti žiakov so zdravotným znevýhodnením môže učiteľ uplatňovať aj iné spôsoby organizácie vyučovania, a to členením vyučovacej hodiny do kratších časových úsekov, zaraďovaním a organizovaním prestávok, blokovým vyučovaním a inými organizačnými po dohode s vedením školy.

    5. V 5. až 9. ročníku vyučovacie hodiny vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie sa

    vyučujú v skupinách s maximálnym počtom 6 žiakov. Skupiny sa vyučujú spravidla oddelene pre chlapcov a dievčatá. Skupiny možno utvárať aj zo žiakov najbližších

    ročníkov. Ďalšia skupina vznikne až po naplnení predchádzajúcej skupiny na maximálny počet.

    6. Predmet pracovné vyučovanie je možné vyučovať v dvojhodinových celkoch.

    7. Predmet výtvarná výchova sa vyučuje v dvojhodinových celkoch.

    8. Pri vyučovaní predmetu informatika delíme triedu tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.

    9. Vo všetkých ročníkoch od 5.roč. sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet etická výchova.

    10.. Voliteľné hodiny sa použili na dotvorenie školského vzdelávacieho programu.

    11. V učebnom pláne sú vyznačené červenou farbou. Časť z nich ponechala ako voliteľné hodiny, na posilnenie hlavných vyučovacích predmetov, ktoré rozširujú a prehlbujú vedomosti a zručnosti žiakov.

    12. Voliteľné (disponibilné) hodiny sú využité na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny sú využité na: vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu (napr.: SJL, MAT, VUC, VYV, VLA, BIO, );

     

    13. DELENÉ HODINY :

     

    Slovenský jazyk (3., 6. ročník) / Dejepis (8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3.ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Občianska náuka (8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3. ročník) / Informatika (6., 8., 9. ročník)

     

    Slovenský jazyk (3., 6. ročník) / Fyzika (8., 9. ročník)

     

    Vecné učenie (3. ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Biológia (8., 9. ročník)

     

    Vecné učenie (3. ročník) / Vlastiveda (6. ročník) / Geografia (8., 9. ročník)

     

     

     

    ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA:

     

    Vyučovanie začína 7:45 prvou vyučovacou hodinou. Vyučovacia hodina trvá 45 minút. Počas vyučovacej hodiny zaraďujeme podľa potreby relaxačné prestávky. Podľa potreby pracuje asistent učiteľa s vybranými žiakmi individuálne, v inej miestnosti. Žiaci môžu byť spájaní do tried s viacerými ročníkmi. Maximálny počet žiakov v triede so spojenými ročníkmi je zhodný so stanoveným počtom žiakov nižšieho ročníka v danej triede. Organizácia vyučovania je zameraná na individuálne, skupinové, tímové, projektové metódy a formy. Pri výbere vyučovacích metód prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania. Metódy a formy práce, ich logické usporiadanie a kombinovanie si volí učiteľ podľa predmetu, zamerania a konkrétnej situácie v triede. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov. Veľmi často využívaná je práca s knihou a textom, vyhľadávanie prostredníctvom informačnej a komunikačnej techniky. Z aktivizujúcich metód volíme často diskusiu, rozhovor a didaktické hry. Na fixáciu a precvičovanie učiva používame elektronické edukačné programy. Snažíme sa, aby sme klasické vyučovacie hodiny nahrádzali novými zážitkovými formami vyučovania. Súčasťou vyučovania sú praktické nácviky, vychádzky, exkurzie, tvorivé dielne, práce na školskom pozemku. Školská dielňa sa využíva na hodinách pracovného vyučovania.

    Obedňajšia prestávka trvá 30 minút.

    Personálne zabezpečenie v špeciálnych triedach

    Efektívna realizácia školského vzdelávacieho programu je podmienená potrebným personálnym zabezpečením , pričom sa musí vychádzať z požiadaviek  formulovaných v platnej legislatíve.

    Vedúci pedagogický zamestnanec – riaditeľ školy, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti,

    Pedagogickí zamestnanci

    spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou,

    preukazujú profesijné kompetencie pri práci so žiakmi, rodičmi,

    uplatňujú zásady tímovej práce, kooperatívneho a konštruktívneho riešenia problémov.

    Asistent učiteľa spĺňa predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a kvalifikačné požiadavky stanovené platnou legislatívou. Pracuje v triede, ktorú navštevuje  viac žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia.

    Odborní zamestnanci -škola nemá odborných zamestnancov. Pri poskytovaní psychologickej, špeciálno-pedagogickej starostlivosti alebo výchovného a sociálneho poradenstva a prevencie odborné činnosti pre žiakov zabezpečuje prostredníctvom odborných zamestnancov CPPP a CŠPP.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie