• Hodnotiace kritéria

   •  

    Hodnotiace kritériá v špeciálnych triedach na školský rok 2023/2024

     

    Pri hodnotení a klasifikácii žiakov vychádzame z Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie.

    Žiakov klasifikujeme známkou (známky sú nevážené) vo všetkých predmetoch, aj vo výchovách. (prerokované na pedagogickej rade).

     

    Orientačná stupnica hodnotenia diktátov:

    1. - 5. roč. 0 - 3 chyby 1

    4 - 6 chýb 2

    7 - 10 chýb 3

    11 - 14 chýb 4

    15 a viac chýb 5

     

    6. - 9. roč. 0 - 4 chyby 1

    5 - 8 chýb 2

    9 - 12 chýb 3

    13 - 16 chýb 4

    17 a viac chýb 5

    Prísnejšiu hodnotiacu stupnicu v nižších ročníkoch sme prijali vzhľadom na kratšie diktáty a na menší počet gramatických javov, ktoré sa hodnotia.

     

    Orientačná stupnica hodnotenia čítaného textu:

    0 - 5 chýb 1

    6 - 10 chýb 2

    11 - 15 chýb 3

    16 - 20 chýb 4

    21 a viac chýb 5

     

    Orientačné hodnotenie písomných prác a testov:

    100% - 90% 1

    89% - 75% 2

    74% - 50% 3

    49% - 25% 4

    24% - 0% 5

     

    Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie:

     

    a) priebežné hodnotenie - uskutočňuje sa pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má motivačnú, informatívnu a korekčnú funkciu. Učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú a fyzickú disponovanosť.

     

    b) celkové hodnotenie – na konci prvého a druhého polroka školského roka a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete.

     

    Žiak a jeho zákonný zástupca má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne, prakticky, formou projektov, najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období.

    1. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje: primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia a klasifikácie sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými obsahom vzdelávania, osvojené kľúčové kompetencie vymedzené v príslušnom vzdelávacom programe, usilovnosť, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka.

      

    Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ:

    a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka

    b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,

    c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové),

    d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka s osobitným zameraním na manuálnu zručnosť a na celkovú vyspelosť,

    e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami, podľa potreby s odbornými zamestnancami centra špeciálno-pedagogického poradenstva, so všeobecným lekárom pre deti a dorast,

    f) rozhovormi so žiakom a zákonným zástupcom žiaka.


     

    Stupeň 1 (výborný)

    Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahu medzi nimi nepodstatné medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje niekedy drobné nepresnosti, chyby vie s učiteľovou pomocou korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh niekedy s menšími chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je v celku správne, ale pomalšie. Ústny a písomný prejav je pomerne správny a výstižný, grafický prejav je úhľadný a estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je občas narušená nedostatkami. Žiak je schopný pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa.


     

    Stupeň 2 (chválitebný)

    Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi ojedinelé podstatnejšie medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje nepresnosti, ktoré dokáže s pomocou učiteľa korigovať. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s menšími chybami. Pri využívaní poznatkov na výklad a hodnotenie javov je menej samostatný a potrebuje vedenie učiteľa. Jeho myslenie vykazuje drobné nepresnosti. Ústny a písomný prejav má zvyčajne nedostatky v správnosti a presnosti, grafický prejav je menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená nedostatkami. Žiak je po predchádzajúcom návode učiteľa schopný s menšími ťažkosťami samostatne pracovať.


     

    Stupeň 3 (dobrý)

    Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených obsahom vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje často nepresnosti. Na výklad a hodnotenie javov dokáže svoje vedomosti uplatniť obmedzene a len s pomocou učiteľa. Niekedy prejavuje aj väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je slabý, grafický prejav je často menej estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená značnými nedostatkami. Žiak je schopný samostatne pracovať pod občasným dohľadom učiteľa.


     

    Stupeň 4 (dostatočný)

    Žiak má v presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov, pojmov určených v obsahu vzdelávania, a vo vzťahoch medzi nimi mnoho závažných nedostatkov. Pri vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností prejavuje mnoho značných nepresností. Na výklad a hodnotenie javov dokáže svoje vedomosti uplatniť veľmi obmedzene a len za stálej pomoci učiteľa. Má často väčšie nedostatky v myslení. Ústny aj písomný prejav žiaka je veľmi slabý, grafický prejav nie je estetický. Kvalita výsledkov jeho činnosti je narušená veľkými nedostatkami. Žiak je schopný pracovať iba pod trvalým dohľadom učiteľa.


     

    Stupeň 5 (nedostatočný)

    Žiak si učivo určené v obsahu vzdelávania neosvojil. Trvalo má veľmi podstatné nedostatky vo vykonávaní požadovaných rozumových a motorických činností. Medzerovité a nepresné osvojenie vedomostí a zručností žiaka nestačí na riešenie teoretických a praktických úloh. Pri výklade a hodnotení javov nedokáže uplatniť svoje vedomosti ani za pomoci učiteľa. Trvalo má výrazné nedostatky v myslení. Jeho ústny a písomný prejav je celkom nevyhovujúci. Aj grafický prejav je na veľmi nízkej úrovni. Žiak nie je schopný uspokojivo pracovať ani pod trvalým dohľadom učiteľa.


     


     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie