• INFORMÁCIE O ZÁPISE

     

    Slávnostný zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v budove 1. stupňa  ZŠ (2. poschodie) dňa: 

     

    19.apríla 2023 

    •  

    Zápis je určený pre deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.

    Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia detí, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia šiesty rok veku (aj tí, ktorí chcú odklad povinnej školskej dochádzky), ako aj detí, ktorým už bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok, povinní prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.(Vzhľadom k momentálnej situácii na Slovensku a vzniknutým opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 a ochrany verejného zdravia bude zápis prebiehať bez prítomnosti dieťatka.)

    Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:

    • občiansky preukaz,

    • rodný list dieťaťa,

    • vyplnenú a podpísanú elektronickú prihlášku,

    • poplatok 15 eur (na zakúpenie písaniek s predtlačou, zošitov a výkresov),

    Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), prosíme Vás, ak ste prihlásili Vaš dieťa elektronicky, aby ste vyplnenú prihlášku vytlačili, podpísali a priniesli na zápis. Tí rodičia, ktorí nemajú prístup k internetu, vyplnia prihlášku pri zápise.

    Pri zápise detí do 1. ročníka by mali byť prítomní obaja zákonní zástupcovia. Ak to nie je možné, je potrebné priniesť čestné prehlásenie neprítomného rodiča so súhlasom zápisu dieťaťa do 1. ročníka.

    Tlačivo si môžete stiahnuť, vypísať, vytlačiť a podpísané priniesť na zápis, resp. vypísať priamo pri zápise 

    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

    Odklad povinnej školskej dochádzkyŽiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

    O odklad povinnej školskej dochádzky žiada zákonný zástupca dieťaťa písomne riaditeľa školy vyplnením žiadosti o odklad. K žiadosti je potrebné predložiť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

    Plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia SR:

    Dieťa musí byť riadne prihlásené do základnej školy v mieste trvalého bydliska. Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Žiadosť o štúdium v zahraničí sa nachádza na webovej stránke školy v položke Pre rodičov.

    Priebeh zápisu:

    Učitelia zisťujú počas zápisu ako sú pripravené deti na školu. Overujú si základné schopnosti detí ako napr. či poznajú farby, základné geometrické tvary, základné počty, či sa dokážu podpísať. V neprítomnosti rodiča sa učitelia snažia zistiť, aké sú deti samostatné. Je to však veľmi krátky čas na hlbšie skúmanie dieťaťa. Samotný deň zápisu neslúži na diagnostiku, či je vaše dieťa zrelé na nástup do školy. Ak je vekovo vyhovujúce, touto otázkou by ste sa mali zaoberať dostatočne včas pred zápisom a komunikovať s učiteľmi  a v prípade vyslovenia pochybností o zrelosti dieťaťa navštíviť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ( CPPPaP ).

    Dôvodom na odklad školskej dochádzky môže byť napríklad:

    · dieťa sa narodilo medzi májom a augustom;

    · má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety;

    · nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu;

    · nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu;

    · nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať;

    · nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek);

    · nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky;

    · je nezrelé, neposedné, netrpezlivé;

    - dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici.

    Možnosť predčasného nástupu do školy:

     Riaditeľ školy rozhodne o žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa o výnimočnom prijatí  dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie povinnej školskej dochádzky. Žiadosť musí obsahovať súhlasné vyjadrenie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie