• 2023/2024

   • Organizácia školského roka 2023/2024

    Školský rok 2023/2024 sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2023 (štvrtok) a končí sa 30. júna 2024 (v piatok).


     

    Poznámka: O organizácii činnosti a prevádzke školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.


     

    Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024


     

    Prázdniny

    Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

    Termín prázdnin

    Začiatok vyučovania po prázdninách

    jesenné

    27. október 2023

    (piatok)

    (streda)

    30. október

    31. október 2023

    2. november 2023

    (štvrtok)

    vianoč

    22. december 2023

    (piatok)

    (utorok)

    23. december 2023

    - 7. január 2024

    8. január 2024

    (pondelok)

    Jar

    Banskobystrický kraj

    Žilinský kraj

    Trenčiansky kraj

     

    16. február 2024

    (piatok)

    19. február –

    23. február 2024

    26. február 2024

    (pondelok)

    Košický kraj

    Prešovský kraj

    23. február 2024

    (piatok)

    26. február –

    1. marec 2024

    4. marec 2024

    (pondelok)

    Bratislavský kraj

    Nitriansky kraj

    Trnavský kraj

    Trnavský kraj

    1. marec 2024 (piatok)

    4. marec –

    8. marec 2024

    11. marec 2024

    (pondelok)

    Veľkonoč

    27. marec 2024

    (streda)

    28.marec - 2. apríl 2024
     

    3. apríl 2024

    (streda)

    Letné

    28. jún 2024

    (piatok)

    (streda)

    1. júl

    31. august 2024

    2. september 2024

    (pondelok)


     


     

    Harmonogram vyučovania a prestávok :

    07.45 – 08.30 1.vyučovacia hodina

    1.prestávka – 10 minút

    08.40 -09.25 2.vyučovacia hodina

    2.prestávka – 15 minút

    09.40 – 10.25 3.vyučovacia hodina

    3.prestávka – 10 minút

    10.35 – 11.20 4.vyučovacia hodina

    4.prestávka – 10 minút

    11.30 - 12.15 5.vyučovacia hodina

    5.prestávka – 30 minút

    12.45- 13.30 6.vyučovacia hodina

    6.prestávka – 5 minút

    13.35 – 14.20 7.vyučovacia hodina

     

    Testovanie 9

    Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9 sa uskutoční 20. 3. 2024 a 21. 3. 2024, náhradný termín testovania sa uskutoční 4. 4. 2024 a 5. 4. 2024. Testovanie sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyka a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

    Informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie

     

     

    Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

    Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania základných škôl sa uskutoční 20. – 22. marca 2024 . V tomto termíne sa zároveň uskutoční aj opravný termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania pre neúspešných uchádzačov z roku 2023.

    Od školského roka 2023/2024 aj žiak s mentálnym postihnutím sa bude môcť zúčastniť externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania už v poslednom ročníku základnej školy, pričom môže získať nižšie stredné vzdelanie na základe výsledku tohto externého testovania až absolvovaním posledného ročníka základnej školy, nie absolvovaním samotného testu. Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. októbra 2023. Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. novembra 2023. Dni konania pre jednotlivé predmety určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 15. februára 2024.

    Informácie o externom testovaní na účel získania nižšieho stredného vzdelania https://www.minedu.sk/externe-testovanie-na-ucel-ziskania-nizsieho-stredneho-vzdelania/

     

    Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov ZŠ Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl sa uskutoční v termíne od 5. 9. 2023 do 27. 10. 2023. a. Výsledky žiakov zadajú školy v časti ISTŽ, a to najneskôr do 30. novembra 2023. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktáž na https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie

     

     Dni pracovného pokoja - kedy sa nevyučuje (mimo sviatkov v čase prázdnin)

    15.9. - Sedembolestná Panna Mária
    17.11. - Deň boja za slobodu a demokraciu
    1.5. - Sviatok práce
    8.5. - Deň víťazstva nad fašizmom


     


     

    Klasifikácia

    Termíny klasifikačných porád a pokyny k spracovaniu podkladov budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

    Pracovné porady a pedagogické rady

    Uskutočnia sa pravidelne každý mesiac počas školského vždy prvý deň v mesiaci a pedagogické rady 4-krát do roka Termíny pracovných porád a pedagogických rád budú uvedené v pláne akcií na jednotlivé mesiace.

    Organizácia vyučovania v škole:

     

    Vstup do školy bude pre všetkých žiakov od 7:00 hod. Žiaci sa v šatni nezdržiavajú.

     

    Pri vstupe do školy:

    -prezuje sa

    -bez zdržiavania odchádza do triedy

     V čase od 05.09. počas prestávok dozor nad žiakmi pre 1.stupeň-primárne vzdelanie vykonáva triedny učiteľ. Žiaci vychádzajú z tried podľa nutnosti. Dozor nad žiakmi pre 2. stupeň nižšie stredné vzdelanie vykonávajú dozor konajúci vyučujúci. Žiaci sa v čase malých prestávok zdržiavajú v triedach a v prípade potreby vychádzajú z tried, pričom dozor konajúci učiteľ dohliada na bezpečnosť a správanie sa žiakov. V čase desiatovej, či obedňajšej prestávky sa žiaci podľa počasia a pod dozorom dozor konajúceho vyučujúceho môžu zdržiavať aj vo vestibule, či areáli školy.

    Všetci žiaci odchádzajú po vyučovaní, resp. z ŠKD domov. V školskom areáli sa po skončení vyučovania môžu zdržiavať do odchodu autobusu pod dozorom vyučujúceho podľa rozpisu..

    Vyučovanie sa končí podľa rozvrhu a pokynov triedneho učiteľa.

     

    Organizácia krúžkovej činnosti:

    Záujem žiakov o krúžkovú činnosť prebehne ako bežne v priebehu septembra podľa bližších pokynov triedneho učiteľa.

    O začiatku krúžkovej činnosti Vás budeme informovať podľa pokynov MŠ, ktoré majú byť vydané k 01.10. 2024.

    O organizácii školy v prírode a lyžiarskeho výcviku na školský rok 2023/2024 vás budeme priebežne informovať.

     

    Organizácia stravovania:

    Do ŠJ vstupujú žiaci podľa rozvrhu a platného rozpisu stravovania. V jedálni nad žiakmi vykonávajú dozor vždy dvaja dozor konajúci vyučujúci počas celého stravovania.

     

    Organizácia ŠKD:

    ŠKD končí najneskôr o 16:00 hod. Pri preberaní dieťaťa v inom čase ako má v slovníčku z ŠKD si zákonný zástupca telefonicky vyžiada svoje dieťa od pridelenej pani vychovávateľky. Telefónny kontakt na pani vychovávateľku dostanú žiaci od triedneho učiteľa. Do školy rodič z bezpečnostných dôvodov nevstupuje.

    V prípade, že zákonný zástupca neprejavil záujem o ŠKD a ani stravu, idú žiaci po ukončení vyučovania hneď domov. V prípade, že si prídete žiaka osobne vyzdvihnúť je potrebné o tom informovať triedneho učiteľa a dohodnúť sa na spôsobe preberania dieťaťa pred hlavným vchodom.ap

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie