• 2023/2024

   • Národný projekt – Pomáhajúce profesie III

    Vďaka národnému projektu Pomáhajúce profesie III pracuje na našej škole školský podporný tím a aktívne sa podieľa na tvorbe kultúry školy. Tvoria ho 2 asistentky a školský špec.pedagóg. Pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a nastavuje systematické procesy. Naša škola sa dlhodobo snaží o zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania. Vďaka práci podporného tímu sa nám darí poskytovať všetkým žiakom školy rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Zároveň žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dosahujú v edukačnom procese lepšie študijné výsledky a kľúčové kompetencie.

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, zastrešuje ho MPC. Projekt trvá od 1.9. 2023 do 31.8. 2024.

     


     

    Zdravá škola - Školské ovocie a školské mlieko

    Vďaka projektu dostávajú k obedu všetci žiaci aj zamestnanci mliečny výrobok a ovocie . Aj touto aktivitou prispievame k lepšiemu zdravotnému štýlu našich žiakov

     


     


     


     

    Škola priateľská deťom

    Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

    Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.


     


     


     


     

    Linka detskej istoty 116 111

    Poradenská Linka detskej istoty (LDI) je tu pre všetky deti na Slovensku na bezplatnom čísle 116 111. Môže na ňu zavolať každé dieťa, ktoré potrebuje pomoc alebo chce niekomu pomôcť. Zavolať môžu aj dospelí, ak chcú pomôcť alebo sa potrebujú poradiť v otázkach týkajúcich sa detí. Číslo 116 111 je bezplatné, linka je anonymná, je odborne garantovaná a funguje non-stop, počas celého školského roka, víkendov aj prázdnin. Hlavným cieľom Linky detskej istoty je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii.


     

    RECYKLOHRY rozvíjajú vzťah detí k životnému prostrediu formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov, do ktorých sa žiaci našej školy aktívne zapájajú. Vlani sme sa zapojili do výzvy Hoaxy nás neoklamú. 

    Cieľom projektu je prehĺbiť znalosť žiakov a študentov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom batérií a použitých drobných elektrozariadení.

     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie