• Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že VZN obce Hontianske Moravce č. 1/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce je stanovený znie nasledovne: Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 6,00 €. Toto VZN č.1/2020 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hont.Moravciach zo dňa 27.8.2020 a nadobúda účinnosť od 1.9.2020.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie