• Štúdium v zahraničí

   • Štúdium v zahraničí

    Zápis žiakov do 1.ročníka študujúcich mimo SR

    Žijete v zahraničí a vaše dieťa dosiahlo vek povinnej školskej dochádzky?

    Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy. Rodič má právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí.

     

    Zápis do 1. ročníka ZŠ

    Zápis do 1. ročníka  základných škôl prebieha v priebehu mesiaca apríl . Presný dátum zápisu určuje zriaďovateľ konkrétnej školy. Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

    Zápis dieťaťa do ZŠ na diaľku

    Dieťa je možné zapísať aj na diaľku. Rodič alebo zákonný zástupca môže splnomocniť niekoho na Slovensku, aby dieťa zapísal do hociktorej základnej školy na Slovensku. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonného zástupcu dieťaťa a svojim občianskym preukazom.

     

    Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu

    Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. Žiadosť musí obsahovať:

    • meno, priezvisko dieťaťa

    • bydlisko dieťaťa

    • rodné číslo dieťaťa

    • názov a adresu školy, ktorú bude dieťa v zahraničí navštevovať

    V prípade, že sa dieťa bude v zahraničí zdržovať dlhodobo aj predpokladanú dĺžku pobytu v zahraničí a adresu bydliska v zahraničí. Riaditeľ školy, ak nie sú pochybnosti o rodičovstve a zodpovednosti žiadateľa, vydá rozhodnutie o vzdelávaní sa žiaka mimo Slovenskej republiky.

    Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak je žiak vzdelávaný podľa § 23 písm. b).  (zákon č. 188/2015 Z. z. )

    Žiakom navštevovaná škola v zahraničí musí byť obdobného typu ako kmeňová škola žiaka. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka učebnice, prípadne aj pracovné zošity. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka / plnoletý žiak povinný predložiť  riaditeľovi  školy overenú fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka, kedy ukončil štúdium na zahraničnej škole.

    Riaditeľ školy odporúča žiakom (zákonným zástupcom neplnoletého žiaka) vo vlastnom záujme požiadať  Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR o prevod známok zo štúdia v zahraničí do slovenskej klasifikácie (ekvivalenciu) a doklad predložiť riaditeľovi školy.

    Nesplnenie povinnosti

    V prípade, že dieťa i rodičia sú občanmi SR a nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku začatia povinnej školskej dochádzky do základnej školy na Slovensku, porušia zákon a mali by to čo najskôr napraviť. Najlepšie je osloviť riaditeľa niektorej ZŠ na Slovensku a dohodnúť sa s ním, aby dodatočne dieťa zapísal. Táto škola potom bude pre dieťa kmeňovou a na nej bude vykonávať skúšky.

    Komisionálna skúška

    Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky  do príslušného ročníka  podľa výsledkov komisionálnej skúšky a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

     


     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie