• Rada školy

   • Obsah dokumentu

    1. Členovia rady školy

    2. Štatút rady školy pri Spojenej škole,Kostolná 18, Hontianske Moravce.

    Čl. 1 Základné ustanovenie

    Čl. 2 Pôsobnosť a poslanie rady školy

    Čl. 3 Činnosť rady školy

    Čl. 4 Zloženie rady školy

    Čl. 5 Spôsob voľby členov rady školy

    Čl. 6 Pravidlá rokovania rady školy

    Čl. 7 Práva a povinnosti člena rady školy

    Čl. 8 Povinnosti predsedu rady školy

    Čl. 9 Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

    Čl. 10 Finančné zabezpečenie rady školy

    1. Členovia rady školy

    Funkcia Meno
    zástupca pedagogických zamestnancov MŠ   Martina Bencíkova
    zástupcovia pedagogických zamestnancov ZŠ Mgr.Jana Gabčanová
    delegovaný zástupca zriaďovateľa Ján Melicherčík 
    delegovaný zástupca zriaďovateľa  Peter Jankov
    delegovaný zástupca zriaďovateľa Rastislav Halaj

    zástupcovia rodičov ZŠ

    predseda RŠ

    Tatiana Púčeková
    zástupcovia rodičov ZŠ Marta Sekerková
    podpredseda RŠ
    zástupcovia rodičov ZŠ 
    Lucia Dodoková
    zástupcovia rodičov MŠ  Jozef Pecho
     zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ Ján Brunauer
    delegovaný zástupca zriaďovateľa Mgr. Ján Tóth 

     

    2.  ŠTATÚT RADY ŠKOLY

    pri Spojenej škole, Kostolná 18, Hontianske Moravce

    _____________________________________________________________________

     

     

    V súlade so zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/ 2003 Z. z.“) a v súlade s ustanovením § 9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich

    organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení (ďalej len „vyhláška č. 291/ 2004 Z.

    z.) sa vydáva tento štatút rady školy.

    Čl. 1

    Základné ustanovenie

     

    1. V zmysle § 24 ods. 2 zákona 596/ 2003 Z. z. sa zriaďuje rada školy pri Spojenej škole, Kostolná 18, 962 71 Hontianske Moravce.

    2. Sídlo rady školy je v Spojenej škole, Kostolná 18, 962 71 Hontianske Moravce.

     

    Čl. 2

    Pôsobnosť a poslanie rady školy

     

    1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy alebo školského zariadenia pri ktorom je zriadená.

    2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje
     a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov
     a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy alebo školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

    3. Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových členov.

    Kooptovanie - povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby

    Čl. 3

    Činnosť rady školy

     

    1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy alebo školského zariadenia, a to:

     1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

     2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia,

     3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

     4. vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596 /2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

      1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

      2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

      3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

      4. k návrhu rozpočtu,

      5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

      6. k správe o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy alebo školského zariadenia,

      7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,

      8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy alebo školského zariadenia, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,

      9. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

      10. k návrhu na zrušenie školy alebo školského zariadenia, spájania alebo združovania s inými školami alebo školskými zariadeniami.

    2. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady.

    3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy alebo školského zariadenia:

     1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy alebo školského zariadenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

     2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy alebo školského zariadenia, podpísaný predsedom rady školy.

     

    Čl. 4

    Zloženie rady školy

     

    1. Rada školy má 11 členov.

    2. Členmi rady školy sú

     • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov za základnú školu,

     • jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov za školské zariadenie (MŠ/ZUŠ)

     • jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

     • štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia,

     • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

    3. Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode (2) tohto článku aj:

    1. jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu

    2. jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.

     

    Čl. 5

    Spôsob voľby členov rady školy

     

    1. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

    2. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

    3. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu alebo školské zariadenie.

    4. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    5. Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    6. Členstvo v rade školy zaniká

     1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

     2. vzdaním sa členstva,

     3. ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy alebo školského zariadenia, alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,

     4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy alebo školského zariadenia,

     5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,

     6. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     7. odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb,

     8. obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

    7. Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

    Čl. 6

    Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

     

    1. V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy alebo školského zariadenia a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov termín, dokedy má zložka voliteľov delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

    2. V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

    3. Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

     

    Čl. 7

    Pravidlá rokovania rady školy

     

    1. Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

    2. Predsedu rady školy a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

    3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

     1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

     2. o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

    4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

     1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

     2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy.

     3. ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

    5. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných jej členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.

    6. Každý člen rady školy má jeden hlas.

    7. Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy alebo školského zariadenia vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

    8. Rada školy sa schádza podľa potreby, minimálne štyrikrát ročne.

    9. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

    10. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

    11. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

    12. O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy a dvomi overovateľmi. Jeden rovnopis zápisnice a uznesenia predseda rady školy odovzdá riaditeľovi školy, alebo školského zariadenia najneskôr do piatich dní od konania jej zasadnutia. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.

    13. Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    14. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy alebo školského zariadenia a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

    Čl. 8

    Práva a povinnosti člena rady školy

     

    1. Člen má právo:

     1. voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,

     2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

     3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

    2. Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

    3. Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    4. Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy alebo školského zariadenia a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy zástupcov tejto zložky, ktorú v rade zastupujú a získavajú podnety pre prácu v rade školy.

    5. Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, aby bol odvolaný postupom podľa vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     

    Čl. 9

    Povinnosti predsedu rady školy

     

    1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

    2. Predsedu rady školy volí rada školy na svojom prvom zasadnutí zo svojich členov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

    3. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

    4. Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

    5. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby a najmenej štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

    6. Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, a to do 15 dní od dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda rady školy.

    7. Uznesenie rady školy alebo tento štatút môžu obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

    8. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, a to najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

    9. Výročná správa obsahuje:

     1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

     2. ročnú účtovnú uzávierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

     3. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

     4. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,

     5. ďalšie údaje určené radou školy.

    10. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

    11. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy alebo školského zariadenia o pláne zasadnutí školy na príslušný kalendárny rok.

    12. Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.

    13. Predseda rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

    14. Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy alebo školského zariadenia archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

     

    Čl. 10

    Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

     

    1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy alebo školského zariadenia o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

    2. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy alebo školského zariadenia povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy.

    3. Návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

     

    Čl. 11

    Finančné zabezpečenie rady školy

     

    1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

    2. Rada školy nemá vlastný majetok.

    3. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

     

    Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa ............................. a od tohto dňa nadobúda účinnosť. Štatút Rady školy je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať a meniť podľa potrieb dodatkom.

     

    V Hontianskych Moravciach dňa..........................

     

     

    _____________________

                 Mgr.Tatiana Pučeková

           predseda Rady školy

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie