• Výpožičný poriadok


   •  

    1. Používateľom knižnice sa môže stať:

    a/ každý občan SR, ktorý má trvalé, resp. prechodné bydlisko v mieste knižnice

    b/ inštitúcie a organizácie, ktoré majú sídlo v mieste knižnice, ak služby knižnice budú používať priamo

    2. Používateľom knižnice sa občan alebo organizácia stáva zaregistrovaním.

    Podpísaním čitateľskej prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať Ustanovenia výpožičného poriadku

    3. Ak používateľ zmení meno, alebo bydlisko je povinný túto zmenu nahlásiť knižnici.

    4. Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice používateľ môže podávať ústne alebo písomne zriaďovateľovi(Obec Hontianske Moravce).

    Práva používateľa

    1.Používateľ má právo si požičiavať knižničné dokumenty absenčne aj prezenčne z voľne prístupného knižničného fondu.

    2.Prevzatie výpožičiek používateľ potvrdí podpisom na určenom tlačive.

    3. Knižničné jednotky, ktoré sú vypožičané, môže knižnica po ich vrátení rezervovať do 7 dní jednotlivým žiadateľom podľa poradia, v akom o dielo požiadali.

    4. Výpožičná lehota na jednotlivé druhy knižničných jednotiek je nasledovná: knihy v počte najviac 5ks na dobu 1 mesiac.

    5. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť na požiadanie používateľa. Výnimku povoľuje zodpovedný pracovník knižnice.

    6. Ak používateľ požiada o knižničnú jednotku, ktorú knižnica nemá vo svojom fonde, sprostredkuje knižnica jej vypožičanie prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) z inej knižnice v zmysle vyhlášky č. 51/1963 Zb.

    Povinnosti používateľa

    1. Používateľ za vypožičanú knižničnú jednotku preberá majetkoprávnu zodpovednosť.

    2. Používateľ je povinný vrátiť vypožičanú knižničnú jednotku v takom stave, v akom ju prevzal.

    3. Ak používateľ nevráti vypožičané knižnićné jednotky v stanovenom termíne, knižnica ho upomína.

    4. Používateľ je povinný bezodkladne hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu výpožičanej knižničnej jednotky a v stanovenej lehote nahradiť škodu tým, že :

    - nahradí stratený(poškodený ) dokument tým istým titulom,

    - poskytne finančnú náhradu za stratenú (poškodenú) knižničnú jednotku.

    5. Používateľovi postihnutého s nákazlivou chorobou sa v inkubačnej dobe knižničné dokumenty nepoužívajú.

    6. Používateľ je povinný dodržiavať výpožičný poriadok a pokyny pracovníkov knižnice. Ak použíateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne, alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinosti nahradiť zapríčenenú škodu.

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie