• PaedDr. Júlia Cmoríková
   • PaedDr. Júlia Cmoríková
    Vedúca spoločenskovednej PK,
    triedna uč.6. ročníka, uč.na druhom stupni ZŠ, príprava šk. časopisu,príprava literárnych súťaží, knihovníčka, koordinátorka čitateľskej gramotnosti na druhom stupni ZŠ koordinátorka výzdoby v spoločných priestoroch HB, kabinet cudzie jazyky a SJL.
   • Mgr. Zdenka Čiaková
   • Mgr. Zdenka Čiaková
    Triedna učiteľka 1.ročníka, učiteľka na prvom stupni ZŠ, koordinátorka čitateľskej gramotnosti.
   • Bc. Vendula Dobiszová
   • Bc. Vendula Dobiszová
    Asistentka so žiakmi ZZ v šp. triedach.
   • Mgr. Jana Gabčanová
   • Mgr. Jana Gabčanová
    Uč. na druhom stupni ZŠ, koordinátorka finančnej gramotnosti na 2st., vedúca MZ pre ZUŠ, učiteľka pre výtvarný odbor ZUŠ- triedna učiteľka, kabinet matematiky, výtvarnej výchovy.
   • PhDr. Natália Habánová
   • PhDr. Natália Habánová
    Tr. uč. pre 9. roč. na druhom stupni ZŠ, školský špeciálny pedagóg, spolupráca s poradenskými a odbornými zariadeniami. Koordinátorka pre prevenciu v bežných triedach a koordinátorka pre zdravý životný štýl, kabinet školského špeciálneho pedagóga.
   • Mgr. Maroš Izák
   • Mgr. Maroš Izák
    Kariérový poradca pre profesionálnu orientáciu pre bežné a šp.tr.v ZŠ, triedny učiteľ v 8.roč., uč. na druhom stupni ZŠ , učiteľ v IS, kabinet fyzika, TSV, dielne, pestovateľské práce.
   • Mgr. Martina Jeloková
   • Mgr. Martina Jeloková
    Vedúca MZ pre 1. stupeň. Triedna uč.v 3. roč.,uč. Na prvom stupni ZŠ, koordinátorka finančnej gramotnosti na 1st., koordinátorka ľudských práv, kabinet 1.stupňa
   • Mgr. Michaela Jeloková
   • Mgr. Michaela Jeloková
    Riaditeľka SŠ Hont. Moravce, vyučujúca na 2.stupni ZŠ, kabinet dejepisu.
   • Mgr. Ivona Kosová
   • Mgr. Ivona Kosová
    Tr.uč.v 7.roč., uč. Na druhom stupni ZŠ ,vedúca šk.parlamentu, koordinátorka pre ľudské práva na 2st., zborovňa, oddychová miestnosť.
   • Štefan Líška
   • Štefan Líška
    Počítačový správca, pomoc pri organizovaní šk. akcií, vedenie stránky školy, asistent učiteľa pre žiakov zo ZZ, kabinet Informatika a výp. technika.
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie