Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Hontianske Moravce
Adresa školyKostolná 18, Hontianske Moravce 96271
Telefón+421455583946
E-mailskolazshm@gmail.com
WWW stránkahttps://zssmshmoravce.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoe-mail
RiaditeľMgr. Michaela Jelokováriaditelzshm@gmail.com
ZRŠ pre ZŠMgr.Lucia Tesárskal.muranova@centrum.sk
ZRŠ pre MŠPetra Meňušovápetra.menusova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaTatiana Pučeková
zástupcovia učiteľov ZŠMgr.Jana Gabčanová
zástupcovia učiteľov MŠMartina Siekelová
  
nepedagogickí zamestnanciJán Brunauer
  
zástupcovia rodičovTatiana Púčeková
 Lucia Dodoková
 Jozef Pecho
 Ing.Marta Sekerková
zástupca zriaďovateľaPeter Jankov
 Ján Melicherčík
 Rastislav Halaj
delegovaný členJán Tóth

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Hontianske Moravce
SídloHontianska 255, 96272 Hont.Moravce
Telefón0911840064
E-mailurad@moravce.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

Poradné orgány na našej škole:

Pedagogická rada:

Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Členovia sa riadia rokovacím poriadkom a plánom zasadnutí. Každé zasadnutie pedagogickej rady postupuje podľa zverejneného programu. Rada sa vyjadruje k všetkým úlohám a rozhodnutiam riaditeľa školy vyplývajúcich z platnej legislatívy. V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili 4 zasadnutia pedagogickej rady. Priebeh a uznesenia jednotlivých zasadnutí sú zapísané v zápisniciach zo zasadnutí pedagogickej rady.

Metodické združenie

Činnosť metodického orgánu sa riadilo samostatným plánom. Členmi sú pedagogickí zamestnanci vyučujúci na 1. stupni a vychovávateľky pracujúce v ŠKD. Plán členov vychádzal z analýzy práce v predchádzajúcom školskom roku. Obsahoval odporúčania, ciele a úlohy v novom školskom roku. Vedúca MZ vyhodnotila prácu. Hodnotiaca správa tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady.

Predmetové komisie prírodovedných a spoločenskovedných predmetov

Činnosť oboch metodických orgánov sa riadila samostatnými plánmi. V Pk prírodovedných predmetov boli združení 4 pedagogickí zamestnanci. V Pk spoločenskovedných predmetov pracovalo 6 pedagogických zamestnancov. Činnosť členov sa okrem iného zameriavala aj na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov. Členovia si vymieňali skúsenosti a informácie, nové poznatky zo svojich vedných odborov. Analýzy práce predmetových komisií sú súčasťou zápisnice zo zasadnutia pedagogickej rady..

Metodické združenie, predmetové komisie spoločenskovedných a prírodovedných predmetov spolupracovali s vedením školy. Stretávali sa na poradách rozšíreného vedenia.

MZ- špeciálne tirdy- v tomto MZ sú vyučujúci v špec.triedach.

V tomto školskom roku pracoval ako karierový poradca Mgr. Maroš Izák. Činnosť poradcu bola zameraná na oblasť profesijnej orientácie.

Školský špeciálny pedagóg

PhDr.Natália Habánová pracovala aj tento školský rok ako školský špeciálny pedagóg. Viedla agendu individuálne začlenených žiakov a individuálne s nimi pracovala.

Pracovná náplň:

odporučenie rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),

riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),

náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,

depistáž,

budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),

prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym problémom, diagnózou a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),

účasť na zápise nových prvákov,

konzultácia a spolupráca s rodičmi,

spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,

zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V šk.roku 2022/23 na našej škole pracoval soc.pedagóg na 0,5 úv. -Mgr.Ivona Kosová

vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva a prevencie, sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť, zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,

venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),

v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,

poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPaP atď.,

spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,

pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,

vedú presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,

spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 128

Počet tried: 11+MŠ 2 triedy+ZUŠ 2 triedy

Podrobnejšie informácie:

ZŠ-128 počet tried:9+šp.trieda 10 ž+MŠ 33 detí-2 triedy

ZUŠ-24-počet tried 2

-


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov13151310188161212117
z toho v ŠKD         26

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomer

:Naša škola má kvalitné personálne obsadenie, všetci jej pracovníci spĺňajú kvalifikačné

požiadavky pedagogickej a odbornej spôsobilosti. Je rovnomerné zastúpenie vekovo mladších aj starších pedagógov s bohatými skúsenosťami. Vedenie základnej školy tvorí riaditeľka školy a 1 zástupkyňa riaditeľa školy pre základnú školu. Súčasťou širšieho vedenia školy sú vedúce predmetových komisií a metodických združení, výchovný a kariérový poradca, vedúca školskej jedálne a zamestnanecký dôverník pri ZŠ s MŠ. V ZŠ pracuje 21 pedagogických pracovníkov, z toho 1 riaditeľ školy, 1 zástupkyňa riaditeľa školy, 4 pedagogickí zamestnanci so špeciálnopedagogickou spôsobilosťou z nich 2 učitelia pôsobia hlavne v špeciálnej triede pre žiakov s mentálnym postihnutím, 3 pedagogické asistentky, 1 vychovávateľka v ŠKD a školský špeciálny pedagóg. Z uvedeného počtu sú 4 učitelia na čiastočný úväzok

Nepedagogickí zamestnanci: ŠJ- 5 z toho 1 v MŠ, ZŠ- 2 upratovašky, školník, ekonómka+hospodárka, správca PC.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.asistenti
TPP1893
DPP120 
Znížený úväzok51 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov22326
vychovávateľov011
asistentov učiteľa134

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.-4 roč.INF4
3.-.roč.ANJ3
5.-9.roč TSV10
5.-9.roč.OBN4
  4
   
5.-9.roč.INF5
5.-9.roč. BIO8
   
5.-9.roč.THD5

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 Názov súťažePočet žiakovokresné koloKrajské kolo
 Šaliansky Maťko122.miesto, 3.miesto 
     
 Prednes poézie a prózy182.miesto, 3.miesto1.miesto
 Pytagoriáda41.miesto. 
 Bibická olympiáda2účasť 
 Slávik Slovenska2účasť 
 Spievanky pod Vartovkou1účasť 
 Výýtvarné súťaže232.niesti 1x 
 Bedminton62.miesto, 4.miesto 
 Futbal mladší žiaci účasť-5,iesto 
 Floorbal8účasť-6.miesto 
 korčuliarsky kurz23  
 plavecký výcvik263 a 6.roč. 
 Škola v prírode193.a 4.roč. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti.

Stavanie májov, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň plný zábavy, Koledovanie, Miikuláš v obci, , Deň matiek, MDŽ- dôchodci, MDD, Upracme si svoju obec, rôzne životné jubileá, Deň Hontu, Deń matiek-obec HT

Výchovno -vzdelávací proces ja pre nás prvoradý, ale veľkú pozornosť sme venovali i zabezpečeniu a organizovaniu mimovyučovacích aktivít. Tieto aktivity zahŕňali široké spektrum činností školy i ŠKD a ich uskutočnením sme sledovali posilnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj talentu, záujmov a súťaživosti našich žiakov.

Prehľad súťaží, kurzov a aktivít

Prehľad olympiád, predmetových, vedomostných a iných súťaží:

Školské súťaže:

Šaliansky Maťko, Prednes poézie a prózy , Slávik Slovesnka, Spievanky pod Vartovkou, Biblická ol., Medzinárodný deň školských knižníc, Medzinárodný deň starších ľudí, Európsky deň jazykov, literárne aktivity v ŠKD, školské ZOH-1st., súťaže vyhlásené žiackym parlamentom, Čitateľský maratón, Pytagoriáda,

Výtvarné súťaže

Prehľad významných dní, týždňov a mesiacov, ktoré sme si pripomenuli väčšími aktivitami:

Deň eura, Deň srdca, Mesiac úcty k starším, Deň jablka,Medzinárodný deň stromov, Deň eurúpskych jazykov, Svetový deň vesmíru, Eko- dni,Týždeň bez sladkostí, Svetový deň výživy, Halloween, Deň boja za demokraciu, Zimný športový deň, Európsky týždeň lesov, Mesiac knihy, Deň učiteľov - program detí ŠKD+ príprava darčekov, Svetový deň Zeme, Deň knihy, Deň mlieka, Svetový deň vody, Mesiac lesov, Deň mlieka, Týždeň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Olympijský deň, Európsky týždeň boja proti drogám, Deň matiek, Deň otcov, Medzinárodný deň školských knižníc,Pamätný deň holokaustu a rasového násilia, Medzinárodný deń boja proti fašizmu a anntisemitizmu,deň zápasu za ľudské práva, Deň počítačovej bezpečnosti, MDD,

Výchovno-výcvikové kurzy pre žiakov

Tieto aktivity boli zamerané na rozvoj pohybových schopností a zručností, na výchovnú stránku a stmeľovanie kolektívov tried:

Zimný športový deň,základný plavecký výcvik pre žiakov 3 roč. a 6.roč. Korčuliarsky kurz a Škola v prírode-3-a 4.roč.

Mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity

Výchovné koncerty a divadelné predstavenia:

- divadlo Cliperton

- divadlo Nitra-2st.

- geografická exkurzia- Vinica, Kosihy-5-7.roč.+špec.triedy

- Oleje Hont-exkurzia-9.roč.

- pekáreň Krupina- 9.roč.

-Vartovka, podzemie Krupiny-exkurzia-9.roč.

- hrob B.Tablica

Školské akcie, exkurzie a podujatia:

Výstavka darov jesene, Mesiac úcty k starším, Vianočná besiedka-online, Mikuláš v škole,,vianočné posedenie žiakov-1.st., Zimný športový deň,Zelený deň - aktivita k Svetovému dňu Zeme, Stavanie májov, MDD, školské LOH, Deň matiek- triedne akadémie online, Pasovanie za prvákov, Pasovanie za čitateĺov šk. knižnice,

Exkurzia:,

návšteva travertínov v Dudinciach, , hrob B. Tablica v HM,Múzeum masiek Lišov, Oleje Hont Súdovce, , PD Hont. Moravce, ZŠ Makovíniho-sokoliarstvo, Antol-múzeum, Banská Štiavnica-mesto

Besedy a Rozhlasové relácie: Deň zápasu za ľudské práva, , Medzinárosný deň školských knižníc, Svetový deň zdravia, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň zdravej výživy,Deň učiteľov, Svetový deň vody, Literárne relácie pri príležitosti životných jubileí,

Prezentácia školy

Kompletná prezentácia školy bola realizovaná pomocou oznamov na nástenkách v škole , boli priebežne aktualizované oznamy v káblovej televízii, webová stránka školy, školský časopis Vrabec - 2 čísla,

Projekt spolupráca ZŠ s MŠ

Uč. 1. ročníka ZŠ, a vyuč.v MŠ vyájomne spolupracujú a tento dlhodobý interný projekt umožňuje plynulý a bezproblémový prechod detí z materskej do základnej školy, uľahčuje adaptáciu detí v novom školskom prostredí.

V rámci realizácie tohto projektu boli uskutočnčné aktivity:

- návšteva ZŠ predškolákov v dopoludňajších hodinách na vyučovacom procese

ŠKD- výroba darčekov pre budúcich prvákov

- výrobili leporelá pre škôlkárov

- spoločné zasadnutie MZ uč. MŠa uč. vyuč. 1. st.

- stretnutie špeciálnej pedagogičky s rodičmi budúcich prvákov

- zápis budúcich prvákov,

- spoločné stretnutie prvákov a predškolákov v ZŠ

Projekty realizavoné vo výchovno-vzdelávacom procese:

Recyklohry- enviromentálny projekt zameraný na zber a recykláciu starých elektrospotrebičov.

Cvičenie s FIT loptami- na hod. TEV, POP a v ŠKD.

Technika hrou-

V rámci vyučovacích hodín vyučujúci robili so žiakmi nasledovné projekty:

5.ročník -

GEG - Sopky okná hlbín

- Typy krajín na zemi, Pamiatky UNESCO

BIO- Ako žije les

- Rastliny v našom okolí- herbár

SJl- Čitateľský maratón, Literárny kvíz, Čitateľský denník, Komiks- moja tvorba, Z rozprávky do rozprávky

ANJ- Ja a môj svet, Moja rodina

INF- multimédiá - výroba prezentácie, videa

KMN- H.CH. Andersen

6. ročník - SJL - Moja najobľúbenejšia literárna postava, Literárny, kvíz

VYV - tvorba leporela Život v lese

OBN- Moja obec, Psychické procesy

ANJ- rozvrh hodín

7. ročník - GEG - Domorodé kmene sveta, Pamiatky Afriky,, GEO- súboj

SJL- western, fantasy literatúra

dobrodružnej literatúre, Čit. denník

OBN- Ľudské práva, Demokracia

DEJ- J. Gutenberg a kníhtlač

SVP- výroba ručného papiera

8. ročník - SJL - naj....kniha- plagát,denník - projekt

Čit.denník, Vedecko - fantastická lit - J. Verne - projekt

ANJ - Zdravý životný štýĺ , Oblečenie

DEJ- Slováci v 1. sv. vojne

GEO- Európa, Kraje Slovenska

FYZ- výroba spektroskopu

OBN- právo

9. ročník - SJL - Moja obľúbená kniha alebo spisovateľ, lit. obdobie- sk. práca, Matej Hrebenda

ANJ - Obľúbená kapela alebo spevák, Moja krajina, Môj život, Moja rodina - prezentácie

GEO- Turistika na Slovensku

CHE- Vieme, čo jeme?

OBN- forma vlády

Na hodinách SJL žiaci čítali knihy, ktorých obsah zaznamenali do čitateľských denníkov a odprezentovali svoje práce na hodinách SJL. Počas školského roka sa museli naučiť tri úryvky naspamať.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V šk. roku 2022/2023 bola vykonaná tematická inšpekcia v dňoch 15.02.-16.02.2023, ktorá bola zameraná na kontrolu špecialnej triedy a žiakov v nej. Prebehla kontorla pedag.dokumentácie.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

ŠJ- vymaľovali sa priestory jedálne, schodisk, prebehla revízia elektroinštalácie, zakúpili sa podľa požiadavie, zakúpila sa škrabka, výmena dverí -1ks, výmena kľučiek -3ks

MŠ- vymaľovanie zborovna, zakúpili sa pomôcky podľa požiadaviek, doplnili sa herné prvky- hojdačky, pieskovisko, kolotoč, zakúpil sa PC

ZUŠ- dokúpili sa pomôcky podľa požiadaviek

ZŠ- dokúpili sa pomôcky do telocvične, ŠKD, špec.tried, školskému špec.pedagógovi,

- doplnilo sa nabytok a zariadenie pre správcu PC

- vymaľovali sa dvere v triedach, učebne podľa potreby, rámiky na steny, pomôcky

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Silné stránky školy:

žiaci dosahujú dobré výchovno- vyučovacie výsledky v rámci možností a na záklde materiálu, aký máme,

pokojná pracovná atmosféra,

úspešné prijatie žiakov na školy,

zapájanie do súťaží a predmetových olympiád a dobré umiestnenie žiakov,

skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho- procesu,

kultúrne a mimoškolské aktivity žiakov, zviditeľňovanie sa na webovej stránke školy,

krúžková činnosť- vzdelávacie poukazy,

veľký školský areál so zeleňou,

multifunčné ihrisko a relaxačné ihrisko pre deti,

veľmi dobrá úroveň kultúrnych programov,

vynikajúca spolupráca s obcou a okolitými obcami,

ZUŠ- hudobný a výtvarný odbor.

Slabé stránky školy:

chýbajú odborné učebne pre FYZ, CHE a CJ,

zlepšiť športovú činnosť na škole

zlá spolupráca školy s rodinami zo slabšieho socialneho prostredia a ekonomického zázemia,

vulgárne vyjadrovanie a správanie sa našich žiakov,

nedostatočná hygiena vlasov a zanedbávanie starostlivosti zo strany rodičov,

výsledky v kolektívnych športových disciplínach - nízky počet žiakov v triedach

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Na našej škole je školský špeciálny pedagóg, ktorýV spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľmi sa podieľame na riešení závažnejších problémov v otázkach vyučovacieho procesu a správania žiakov. Takisto sa podľa potreby zúčastňoval pohovorov s rodičmi týchto žiakov za prítomnosti vedenia školy v prípade prehodnotenia integrácie, nespolupráce žiakov a ich rodičov pri integrácii. / viď záznamy z pohovorov/. V spolupráci s triednymi učiteľmi systematicky sledoval vývin žiakov a zmeny v ich správaní a vyučovacích výsledkoch.

Ak sa správanie žiaka nedalo korigovať pedagogickými postupmi, zabezpečil odborné psychologické, špeciálno-pedagogické a predopsychiatrické vyšetrenie. Práca školského špeciálneho pedagóga v oblasti starostlivosti o žiakov so ŠVVP spočívala v usmerňovaní učiteľov pri práci so žiakmi, ktorí podľa potreby absolvovali psychologické , špeciálno pedagogické , pedopsychiatrické a iné odborné vyšetrenia. Staral sa o dokumentáciu týchto žiakov, s ktorou pravidelne, podľa potreby oboznamoval triednych učiteľov, ako aj ostatných vyučujúcich žiakov so ŠVVP.

Žiaci so ŠVVP = 28

IZŽ = 16 , z toho 1-UUO

SZP = 12

Bez SZP a IZ = 0

VPU = 6

NKS = 2

ADHD = 6

CHaZO = 1

PS = 1

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: 13

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: 123

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

V šk.roku 2022/23 bolo prihlásených na SŠ- 8 žiakov a 4 na SOU- všetci žiaci boli úspešne prijatí. 1 žiačka z 8 roč na jazykové gymnázium.

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCSJCTNČPHDEJDOVETVFYZGEGHUVHPDCHEILIIFV
I.A1,33         1    
II.A2,33         1    
III.A2,2         1,13    
IV.A1,82         1    
V.A2,752   2   2,631    
VI.A2,331,71   1,47  22,061,06    
VII.A3,132   1,75  2,3821 3  
VIII.A2,441,69   1,88  2,442,251 2,13  
IX.A3,082,253  2  2,832,17  2,83  
II.S          1    
V.S          1    
VII.S 2   3  2,531    
VIII.S 2,33   2,33  211    
IX.S               
Mravčeky               
Včielky               

TriedaINFKOKKMNMATMSAIMSAIIMSBIMSBIINBVNATNDGNDKNDLNDONDP
I.A   1,33           
II.A1  2,33           
III.A1,2  1,8           
IV.A1  2           
V.A1  2,38           
VI.A1  1,82           
VII.A1  3,13           
VIII.A1  2,31           
IX.A1  2,92           
II.S   2,5           
V.S2  2           
VII.S2  3           
VIII.S1  1,67           
IX.S               
Mravčeky               
Včielky               

TriedaNEJOBNOBVOZOPOPPVCPRVPSJPRIPDAPVORZMRSRRGSRGM
I.A          1,33    
II.A          1,83    
III.A     1   1,93     
IV.A     1   1,82     
V.A               
VI.A 1             
VII.A 1,13             
VIII.A 1,56             
IX.A 1,17             
II.S     1         
V.S     1         
VII.S 2   1         
VIII.S 1   1         
IX.S               
Mravčeky               
Včielky               

TriedaRVKRŠFRUJSJLSPRSVPTHVTHDTSVTEVTKCTCPVUCVCZVLA
I.A   1,581   1      
II.A   2,251   1      
III.A   21,13   1     1,87
IV.A   21   1     1,73
V.A   2,631  11,13    1 
VI.A   2,591  11,12    1 
VII.A   3,251,38  11,38      
VIII.A   2,381,38  11,13      
IX.A   3,251  11,27      
II.S   2,51,5   1,5   1  
V.S   2,51,5   1,5     2
VII.S   32,5   1      
VIII.S   21   1      
IX.S               
Mravčeky               
Včielky               

TriedaVYUVYVZEMZVAZIP
I.A 1   
II.A 1,17   
III.A 1   
IV.A 1   
V.A 1,38   
VI.A 1,47   
VII.A 2,13   
VIII.A 1,38   
IX.A 1,27   
II.S 1   
V.S 1   
VII.S 1   
VIII.S 1   
IX.S     
Mravčeky     
Včielky     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaníkom.skušky
I.A121200 
II.A131320 
III.A151500 
IV.A1313020
V.A109022
VI.A171700 
VII.A8800 
VIII.A161600 
IX.A121200 
II.S2200 
V.S2200 
VII.S2200 
VIII.S3300 
IX.S10011
Mravčeky160016 
Včielky170017 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Aktívne trávenie voľného času10 PhDr. Natália Habánová
   .
Hrozienka15 Mgr. Daša Vardayová
Hudobný4 Bc. Erik Mészáros
Hudobný5 Bc. Erik Mészáros
Múdre sovičky12 Mgr. Martina Jeloková
Slovenčina moja21 PaedDr. Júlia Cmoríková
ŠKD26 Andrea Ľuptáková
Športový - florbalový krúžok13 Štefan Líška
Športový krúžok17 Mgr. Maroš Izák
Túlavé topánky13 Mgr. Zdenka Čiaková
Výtvarný krúžok16 Mgr. Lívia Mlichová

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

V šk. roku 2022/2023 sa uskutočnilo jedno celoškolské a sa 4 tiriedne RZ. Spolupráca s rodičmi bola pravidelná.

Komunikácia s rodičmi sa uskutočňuje aj pomocou internetovej žiackej knižky, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, výchovnou poradkyňou i školskými pedagogičkami, pracovníčkou CPPP.

Výchovný poradca spolupracoval s výchovným poradcom pre profesijnú orientáciu v ZŠ, s CŠPP v Šahách, s CŠPP vo Zvolene,s CPPP v Krupine, s CPPPv Leviciach, s ÚPSVaR v Krupine, s príslušnými obecnými úradmi a so sociálnymi pracovníčkami v obci.

Spoločná akcia-Deň plný zábavy, koncoročná rozlúčka žiakov 4.roč, akadémie- Vianočná, Deň, matiek, Mkuláš, Upracme si svoju obec, Stavanie májov.

Záver

Vypracoval: Mgr.Michaela Jeloková

V Hontianskych Moravciach, 28. novembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie