• Školská zrelosť

   • Školská zrelosť, pripravenosť na školu

     

     

    Ide o komplexný jav, o dosiahnutie takého stupňa vývinu dieťaťa (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý mu umožňuje osvojovať si školské znalosti a zručnosti s relatívnym úspechom.

     

    Kritéria školskej zrelosti:

     

    1. VEK

    k 31.8. má dieťa dovŕšiť 6 rokov. Ak je mladšie a rodičia majú záujem o jeho zaškolenie v ZŠ posudzuje sa úroveň jeho zrelosti a rieši sa jeho predčasné zaškolenie.

     

    1. TELESNÁ ZRELOSŤ

    telesný vývin a zdravotný stav (posudzuje lekár)

     

    1. PSYCHICKÁ ZRELOSŤ

    významným činiteľom je podnetnosť jeho výchovného prostredia, pričom je veľmi dôležité odhadnúť jej mieru. Nie je vhodná nedostatočná, ale ani príliš vysoká miera podnetnosti (tzv. prestimulovanosť dieťaťa). Dieťa by malo mať v tomto období k dispozícii nielen hračky, ale aj kresliace potreby, plastelínu, skladačky, knižky atď. Dieťa potrebuje cítiť bezpečie v rodine. Všíma si mužské a ženské roly, začína sa učiť prosociálnemu správaniu.

     

    Z hľadiska psychickej zrelosti ide o zrelosť v týchto oblastiach:

     

    • V n í m a n i e

     

    dieťa je schopné z vnímaného celku vyčleniť časti a opäť z nich zložiť celok

    pozná farby a vie ich pomenovať

    pozná tvary a vie ich pomenovať

    pokiaľ ide o sluchové a zrakové vnímanie je jeho zrelosť predpokladom úspešnej

    výučby čítania a písania, v zrakovom vnímaní vie rozlíšiť rovnaké a podobné tvary

    úroveň sluchovej analýzy slov – dieťa vie rozoznávať prvú a poslednú hlásku v

    slove, vie menovať slová, ktoré sa začínajú na rovnakú hlásku

     

    • G r a f o m o t o r i k a

     

    kresba už vernejšie odráža skutočnosť

    dieťa je schopné obkresliť jednoduchú predlohu

    vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi

    úchop ceruzky je správny

    pri kreslení preferuje jednu ruku

    vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené

    vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

     

    • R o z u m o v é p o z n á v a n i e

     

    deti sa začínajú opierať o analytické myslenie

    lepšie postihujú podobnosti a rozdiely

    začínajú chápať vzťahy a súvislosti, príčinu a dôsledok

    vedia svoje meno a priezvisko, adresu

    ovládajú detské riekanky a piesne

    úroveň matematických predstáv ( rozoznávanie množstva, veľkosti, poradia,

    spočítavanie predmetov do "päť")

    vedia sa orientovať v priestore, vedia kde je vpredu ,vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

     

    • V ý v i n r e č i

     

    školsky zrelé dieťa vie vo vetách a v jednoduchých súvetiach vypovedať svoje zážitky

    vie správne vyslovovať všetky hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť

    korigovaná ešte pred vstupom do školy)

    vie vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

    vie vyrozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu

    vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku

     

    • P r a c o v n á v y s p e l o s ť

     

    dieťa vie odlíšiť hru od povinnosti

    zadanú úlohu sa snaží splniť a dokončiť, nezačína neustále niečo nové,

    neodbieha

    má primerané psychomotorické tempo

    vie sa samostatne obliecť a obuť

    vie si pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky

    vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC

     

    • P o z o r n o s ť

     

    dieťa sa dokáže sústrediť na činnosť 15-20 minút

     

     

    1. EMOCIONÁLNA A SOCIÁLNA ZRELOSŤ

     

    - dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, podriadiť sa autorite na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká), väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivé a plačlivé,

    nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

     

     

    KEDY JE DIEŤA PRE ŠKOLU NEZRELÉ?

    Môže ísť o disproporcie medzi telesnou a psychickou stránkou, ale aj disproporcie

    v samotnej telesnej, psychickej alebo sociálnej oblasti. Preto je dôležité posudzovať školskú

    zrelosť dieťaťa komplexne.

     

    Dôvody na odklad školskej dochádzky:

    - dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)

    - je veľmi živé, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti, nezapamätá si vetu, neposedné

    - nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej ruky,

    - má ťažkosti s výslovnosťou, nevie formulovať vety,

    - nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu,

    - je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostredí plače,

    - nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať,

    - nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek),

    - nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky,

    - väčší predpoklad nezrelosti dieťaťa je tiež vtedy ak nechodilo do materskej školy; je

    pravdepodobnejšie, že si bude ťažko zvykať na kolektív, prispôsobovať sa pravidlám.

     

    Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy.


     


     


     

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie