• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

   Uchádzači o zamestnanie, ktorí súhlasia s tým, aby ich žiadosť o prijatie do pracovného pomeru bola uložená v databáze uchádzačov o zamestnanie na našej škole musia k žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a prílohám priložiť vyplnený vzor tlačiva súhlas so spracovaním osobných údajov

   Ak uchádzač o zamestnanie nepriloží k žiadosti uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov, nebude spĺňať podmienky v zmysle § 5 písm. a) a  § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   Pri nesplnení týchto podmienok nebude žiadosť o zamestnanie evidovaná v databáze uchádzačov o zamestnanie.

   Žiadosti o zamestnanie, ktoré nebudú spĺňať horeuvedené podmienky, budú skartované.

    

  • Učiteľka MŠ

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    Ihneď
   • Požiadavky:
    a) spôsobilosť na právne úkony,
    b) vek nad 18 rokov,
    c) kvalifikačné predpoklady
    d) ovládanie štátneho jazyka,
    e) zdravotná spôsobilosť,
    f) bezúhonnosť, .

    Kvalifikačné predpoklady:
    - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
    - vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku
    - úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
    - iné kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky
    Zákon regulujúci povolanie:
    zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie