• História školy

   • Zo začiatku mala evanjelická cirkev svoju evanjelickú školu v Kostolných Moravciach a do nej chodili i deti z Opátových Moraviec. Podľa stoličného vyšetrovania, ktoré robila Hontianska stolica, hontianske stavy a rady, 1726. februára v roku 1749 sa v škole vyučovali v minulosti i „vyššie vedy“. Až neskoršie sa vyučova

    li len „pospolité náuky“. Podľa písomnej zmienky prvým učiteľom, o ktorom sa zachovali doklady, bol okolo roku 1610 Ján Valentíny. Na škole sa vyučovalo v slovenčine a ako písaný jazyk sa používala bibličtina. Ešte aj koncom 18. storočia školská dochádzka nebola stabilná a pravidelná. Vyučovalo sa spravidla od konca novembra do konca marca. V roku 1857 si postavila evanjelická cirkev pri kostole novú cirkevnú školu (dnes je na tom mieste penzión dôchodcov). Nariadením cisára Jozefa II. v roku 1788 sa lepšie riešila otázka školskej dochádzky, ktorá bola od 6. do 12. roku života. Vyučovanie bolo bezplatné.

    Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sa v školstve uskutočnili zásadné zmeny nielen v organizácii, ale najmä v používaní materinského jazyka pri vyučovaní. Obec si mohla určovať vyučovaciu reč, ale toto sa v praxi nedodržiavalo pre rozpornosť zákona, ktorý uznával len jeden, a to uhorský národ. A tak tento stav vyústil podľa zákona č. 18/1879 nariadením povinného vyučovania maďarčiny na všetkých školách. Spomínané zákony a nariadenia sa na evanjelických cirkevných školách plne neuplatňovali, pretože sa v rámci cirkevnej autonómie spravovali osobitnými školskými poriadkami No aj tak učebné osnovy potláčali národné povedomie, keďže boli upravené tak, že sa žiaci o dejinách slovenského národa nič nedozvedeli. V roku 1884 bola založená v Opátových Moravciach štátna ľudová škola. Podmienkou bolo, že v nej mohol byť vymenovaný vždy len učiteľ evanjelického vyznania. Do tejto školy chodili i žiaci z osád Mačkáš a Korbás. Prvý učiteľ Samuel Veigel začal vyučovať v prenajatom dome (kúrii), kde predtým býval správca cirkevného majetku, ktorý v Opátových Moravciach vlastnilo Zircké opátstvo (teraz dom Pavlíkovcov). Neskoršie bolo vyučovanie v prenajatom Gáborovom dome.

    Až v roku 1903 sa pristúpilo k stavbe novej školy. Nová štátna škola bola postavená v rokoch 1903 a 1904 a bola daná do prevádzky dňa 1. apríla 1904 za účinkovania učiteľa Jána Banku. Dnes je to po určitých opravách a prestavbách materská škola. Začiatkom 20. storočia ešte tvrdšie zasiahol školstvo Aponyioho zákony (podľa ministra školstva A. Aponyiho) z roku 1907, ktorý nariaďoval aj na slovenských školách vyučovanie všetkých učebných predmetov po maďarsky. Tento zákon mal podporiť premenu Uhorska na jednorečový, jednonárodný štát.

    Vznikom ČSR v roku 1918 tlak násilnej školskej maďarizácie pominul. Zákonom č. 226/ 1922 bola nariadená povinná osemročná školská dochádzka. Jej realizácia sa však diala len postupne. V roku 1926 štátna školská správa zlúčila evanjelickú ľudovú školu v Kostolných Moravciach a štátne ľudové školy v Opátových Moravciach a Súdovciach do dvojtriednej ľudovej školy. Nižšie ročníky (1. až 3.) navštevovali školskú triedu v bývalej evanjelickej škole v Kostolných Moravciach a vyšie ročníky (4. až 8.) školskú triedu v bývalej štátnej ľudovej škole v Opátových Moravciach. Prvým učiteľom a správcom na tejto novovytvorenej dvojtriednej škole bol učiteľ Vojtech Bodnár, ktorý učil v triede v Opátových Moravciach. V tom čase v Kostolných Moravciach učil učiteľ Ľudovít Bohuš. Tento stav školstva v našich obciach pretrvával i počas existencie autoritatívneho Slovenského štátu.

    Po druhej svetovej vojne koncom roka 1947 bola otvorená v budove starého kaštieľa (kúrie Zmeškalovcov) po celkovej oprave a prebudovaní učiteľom Jurajom Červenákom štátna obvodná meštianska škola. Jej prvým riaditeľom sa stal jej zriadovateľ Juraj Červenák.V roku 1948 bola štátna obvodná meštianska škola v rámci reoganizácie školstva premenovaná na osemročnú strednú školu. Po odchode Juraja Červenáka v roku 1953 sa stáva riaditeľom školy Jaroslav Filip st.

    V roku 1961 bola daná do prevádzky nová budova základnej deväťročnej školy, lebo v tomto roku sa povinná školská dochádzka zvýšila na deväť rokov. V tomto roku bola vybudovaná i štvorbytovka pre niektorých nových učiteľov školy, ktorí učili na škole a dochádzali z okolitých obcí. V novembri roku 1972 pribudla k budove školy nová školská jedáleň. Začiatkom 80. rokov nastali vo vyučovacom procese zmeny. Od školského roku 1980/81 bola zriadená Osobitná škola v Súdovciach. Ďalšia zmena sa udiala v školskom roku 1981/82, keď sa menila doba školskej dochádzky z deväťročnej na osemročnú. Tým sa zmenil i názov základnej deväťročnej školy na nový – Základná škola. V decembri roku 1984 bola po dlhých šiestich rokoch výstavby konečne daná do prevádzky novovybudovaná telocvičňa. Už od začiatku jej prevádzky do nej zatekalo, no oprava strechy bola urobená až v roku 1990. V roku 2001 bola škola rozšírená o novú modernú prístavbu, čím sa mohli vrátiť späť do Hontianskych Moraviec žiaci z Osobitnej školy zo Súdoviec.

    Materská škola je v obci od roku 1948. Spočiatku bola umiestená v bývalej evanjelickej škole v Kostolných Moravciach, potom začas v budove ZDŠ a od roku 1965 v budove bývalej štátnej ľudovej školy v Opátových Moravciach.

    Od 1. septembra 2002 je spojená so Základnou školou do jedného subjektu pod názvom Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce. Od r.2013 sa súčasťou školy stala aj špeciálna škola- špeciálne triedy a od r. 2013 aj ZUŠ, škola od 1.septembra 2023 zmenila názov na Spojená škola,Kostolná 18, Hontianske Moravce.

     

    Od 1. septembra 2023 sa zmenil názov školy na Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie