• PhDr. Natália Habanová, email: natka.habanova@gmail.com

     

    Konzultačné hodiny:  

    Pondelok od 13:00 do 14:00 (stretnutia po dohode emailom, sme otvorení aj iným termínom).

     

    Našim cieľom je vidieť dieťa, stretávať sa s ním a rozprávať sa o ňom a s ním.

     

    Čo je náplňou práce školského špeciálneho pedagóga?

    Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia, a poskytnutie individuálnych či skupinových špeciálno-pedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb na pôde školy.

    • odporučenie rodičom diagnostikovať a  rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov),

    • riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

    • v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),

    • náčuvy na vyučovaní s cieľom bližšie spoznať triedu, jednotlivých žiakov, pozorovať ich prácu na vyučovacej hodine,

    • depistáž, 

    • budovanie špeciálnopedagogickej knižnice a príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu  s deťmi (pracovné listy, cvičenia a pod.),

    • prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym  problémom, diagnózou  a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),

    • účasť na zápise nových prvákov,

    • konzultácia a spolupráca s rodičmi,

    • spolupráca s učiteľmi, usmerňovanie ich práce so začlenenými žiakmi,

    • zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.

    Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

    Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi:

    • individuálne – v učebni školského špeciálneho pedagóga. Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky, to znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: technika čítania, porozumenie čítaného textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.,

    • individuálne priamo na vyučovacej hodine,

    • skupinovo – poskytuje žiakom terapeutické a rehabilitačné služby (arteterapia, muzikoterapia a iné).

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie