• Základné informácie

   • Vydaj stravy: 11.30 - 13.30

    1. Príspevky na stravovanie v ŠJ (v súlade s VZN obce Hontianske Moravce) :

     

    Kategória stravníkov

    Finančný limit (nákup potravín)

    Čiastočné režijné náklady

    Dotácia na stravu od 01.09.23

    Úhrada zákonného

    zástupcu / mesiac

     

    Stravník

    dieťa MŠ

    2,10

    3€ / mesačne

    0

    45*

     

    Stravník

    dieťa MŠ – Dotácia

    2,10

    3€ / mesačne

    1,40

    3

     

    Stravník ZŠ

    I. stupeň Dotácia

    1,70

    3€ / mesačne

    1,70

    3

     

    Stravník ZŚ

    I. stupeň

    Hmotná

    núdza

    1,70

    3€ / mesačne

    1,70

    3

     

    Stravník ZŠ

    II.sstupeň Dotácia

    1,90

    3€ / mesačne

    1,90

    3

     

    Stravník ZŠ

    II.sstupeň Hmotná núdza

    1,90

    3€ / mesačne

    1,90 

    3

     

     

    * pri 20 dňoch

    Spôsob platby

    - trvalým príkazom cez bankový účet mesiac dopredu vždy do 20-teho resp. podľa kreditu dieťaťa vid. EDUPAGE

    v mesiaci :číslo účtu SK 41 0200 0000 3500 3593 5412

    - poštovou poukážkou mesiac dopredu vždy do 20-teho, ak je platba uhradená po uvedenom termíne, stravník predloží ústrižok o platbe

    vedúcej ŠJ

    1. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania

    1. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň, resp. ráno v deň odobratia stravy do 7,00 h

    2. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu (bod 1) odobrať do jednorazových nádob v čase od 11:00 h do 11.30 hod., pričom školská jedáleň nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov ŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno vzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť (bod 1).

    3. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

    4. Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca dieťa/žiaka je povinný za včas nedodhlásenú stravu uhradiť príspevok na nákup potravín a prísevok na réžijné náklady, uhradiť stravný lístok v plnej výške

    5. Rozdiel sumy, ktorá vzniká na základe dotácie na stravu a poplatkoch určených v zmysle 3.finančného pásma u stravníkov ZŠ I.stupeň – hmotná núdza 0,09 /1,30-1,21/ bude použitý na skvalitnenie kultúry stravovania

    6. Ak zákonný zástupca vie, že dieťa príde na vyučovanie neskôr musí to nahlásiť triednemu učiteľovi a vedúcej ŠJ

    7. Stravník,u ktorého bude evidovaný nedoplatok na stravnom bude odhlásený zo stravovania až do vykonania predmetnej úhrady

    1. Forma odhlasovania zo stravovania:

    • on-line na web-stránke školy

    • telefonicky na tel. č.: 045/5583948

    • osobne v ŠJ pri ZŠ/MŠ

     

    Dôležité upozornenie!


     

    V prípade, že dieťa nie je z obeda odhlásené, rodič je povinný za obed zaplatiť v plnej výške, a to 1,36 € za obed pre žiaka 1. stupňa a 1, 45 € za obed pre žiaka 2. stupňa. Pokiaľ Vaše dieťa nepríde ráno do 7.45, ale viete o tom, že do školy príde, treba túto skutočnosť oznámiť vedúcej ŠJ alebo tr.učiteľovi nejneskôr do 7.45, inak Vaše dieťa v tento deň nebude mať obed.

    Vyrovnanie preplatkov resp. nedoplatkov

    - pri trvalých príkazoch vedúca ŠJ robí uzávierku stravného jedenkrát do roka

    vždy v júli

    - pri platbe poštovou poukážkou vyrovnáva stravné v nasledujúcom mesiaci


     


     

    Čerbová Petronela Mgr. Jeloková Michaela

    vedúca ŠJ riaditeľka školy


     

    Hontianske Moravce 31.8.2023


     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie