• Školský parlament

   • Členovia žiackeho parlamentu školský rok 2023/2024

    V. ročník Filip Mažgút

    VI. ročník: Alžbeta Kroščenová

    VII. ročník Nikoleta Kováčová

    VIII. ročník Katarína Klimentová

    IX. ročník Laura Pálešová

     

     

    Preambula


    My, žiaci Spojenej školy, Kostlná 18, Hontiankse Moravce v zmysle demokracie, ľudských práv a práv dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami - žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľadenia životného prostredia o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackeho parlamentu našej školy, zloženého z našich zástupcov - spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

    Základné ustanovenia

    Článok 1:
    ŽP je volený orgán zložený zo zástupcov žiakov školy vždy na jeden rok a jeho členmi sú volení zástupcovia podľa počtu tried.

    Článok 2:
    Členovia ŽP vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú návrhy svoje a svojich voličov.

    Článok 3: Členovia ŽP skladajú sľub:

    Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť svoje povinnosti člena ŽP, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, s pedagogickými pracovníkmi, Radou školy a robiť všetko pre dobré meno našej školy.
    Tak sľubujem!

    Článok4: Člen ŽP môže interpelovať v rámci ŽP, vedenie školy, pedagógov s tým, že musí obdržať odpoveď (interpelácie musia mať patričnú úroveň a zmysluplnosť).

    Článok 5: Mandát člena ŽP zaniká, ak člen ŽP vykoná závažný priestupok, ak stratí dôveru svojich voličov.

    Článok 6 Zasadnutia ŽP budú vopred oznámené.

    Článok 7: V prípade aktuálnych a závažných problémov zvolá zasadnutie ŽP vedenie školy a jeho predsedníctvo.

    Článok 8: Zo zasadnutí sa vedú písomné záznamy a členovia ŽP sa pri zasadnutiach musia prezentovať.

    Článok 9: ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov ŽP.

    Článok 10: Do pôsobnosti ŽP patrí:

    a) uznášať sa na spoločných postupoch pri riešení závažných problémov:
    - správanie
    - nedodržiavanie (porušovanie) šk. poriadku
    - šikanovanie
    - záškoláctvo
    b) predkladať návrhy svoje i svojich voličov - spolužiakov na neustále zlepšovanie úrovne práce a výsledkov našej školy
    c) kontrolovať dodržiavanie povinností žiakov školy i samotných členov ŽP
    d) skladať účty voličom

    Interné zákony
    1. Na prvom zasadnutí členovia ŽP zložia sľub.
    2. Tajným hlasovaním zvolia svojho predsedu, ktorý bude poverený vedením zasadnutí v spolupráci s určeným pedagógom.
    3. Výsledky a dohody zo zasadnutí ŽP budú jeho členovia aktuálne interpretovať v jednotlivých triedach svojim voličom - spolužiakom.
    4. Voliči - žiaci školy budú rešpektovať dohody a uznesenia ŽP.
    5. Nesúhlas a nespokojnosť s prácou ŽP budú môcť voliči - žiaci vyjadriť konkrétnymi pripomienkami k práci jednotlivých členov ŽP (písomne do na to určenej schránky).

    Vlastnosti člena ŽP
    1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP
    2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým
    3. organizačné schopnosti
    4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní
    5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie a vedenia dialógu
    6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny


     

    Vedúca školského parlamentu: Mgr. Ivona Kosová


     


     


     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie