• ZUŠ

   • Hudobný odbor

    Základná umelecká škola ponúka žiakom možnosť štúdia v odboroch:

    • hra na klavíri

    • hra na keyboarde


     

    Výtvarný odbor

     

    Výtvarný odbor ponúka žiakom možnosť zdokonaľovať sa v rôznych výtvarných technikách – kresba, maľba, grafika, dekoratívne techniky a práca s hlinou pri tvorbe plošných alebo trojrozmerných plastík. Práce žiakov sú vystavené v priestoroch výtvarného ateliéru
     

    Prijímacie a talentové skúšky

     

    O štúdium na Základnej umeleckej škole vo vybranom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov, aj dospelí. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.

    Termín prijímacích a talentových skúšok: do 4. júna 2021 
     

    K prijímacím skúškam je potrebné priniesť vyplnenú prihlášku !!!


    Požiadavky:

    Hudobný odbor

    Uchádzač o štúdium si pripraví 1 pieseň (zaspievať, napr. ľudovú, detskú alebo populárnu). Posudzuje sa intonácia a rytmus. Ďalej sa hodnotia rytmické cvičenia, ktoré opakuje po učiteľovi a orientácia v melódii (určovanie melódie- klesajúca/stúpajúca, veselá/smutná). Zároveň sa prihliada aj na individuálne fyziologické predpoklady podľa zvoleného nástroja.


    Výtvarný odbor

    Uchádzač o štúdium vykoná na talentovej skúške vymaľovávanie obrázkov. Posudzuje sa zručnosť v práci s pastelkami a znalosť o farbách (napr. zelená, žltá, červená...).

    POPLATKY

    Podľa Smernice č. 24 pre určenie výšky príspevku za Základnú umeleckú školu určuje Riaditeľstvo ZŠ s MŠ výšku poplatku žiakov na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ Hontianske Moravce na školský rok 2014/2015 nasledovne:

     

     

    Hudobný odbor

    Výtvarný odbor

    Prípravné štúdium

    20 €

    20 €

    Základné štúdium

    35 €

    25 €

     

     

    • Pre žiaka, ktorý navštevuje 2 hudobné nástroje v hudobnom odbore, bude poskytnutá 50 % zľava v druhom hud. nástroji !!!
    • Štúdium pre dospelých pracujúcich sa zvyšuje o 50 %.
    • Štúdium pre dospelých po predložení dokladu o tom, že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi sa zvyšuje o 30 %.

     

    Príspevok sa uhrádza šekovými poukážkami.

    č. účtu: 1679181251/0200

     

    Podľa článku 5 VZN 1/2013 sa príspevok v ZUŠ neuhrádza zo zákona za dieťa resp. žiaka, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Zriaďovateľ školy následne môže od poplatkov takéto dieťa resp. žiaka oslobodiť čiastočne alebo úplne.

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie